Till startsidan
  hem om kråkan seriespel tävlingar stadsmatcher rekord kontakta oss anmäl lag  

 
   
Om Stockholms kråkbowling
 
Stadgar »

Styrelsen »

Tävlingsregler »

Post- och bankgiro »

  Allmänna bestämmelser

§1. Stockholms-Kråkbowling bildades 2013.

§2. Stockholms-Kråkbowling har till ändamål att:
- befordra samarbete, samt verka för kamrat o Företagsbowlingens framåtskridandet
- årligen anordna mästerskaps- serie- och andra tävlingar
- utarbeta Tävlingsregler och övriga bestämmelser

§3. Stockholms-Kråkbowlings angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet.

§4. I Stockholms-Kråkbowlings verksamhet har varje klubb som erlagt stadgade avgifter rätt att deltaga.

§5. Avgifterna till Stockholms-Kråkbowling fastställs av årsmötet.

§6 Stockholms-Kråkbowlings verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 junil.

Årsmöte

§7. Årsmötet består av ombud för Kråkklubbarna varav ett (1) per klubb äger rösträtt genom fullmakt som lämnas före mötets början. Val ska ske med acklamation eller votering.

§8. Ordinarie årsmöte avhålles senast under september månad varje år. Kallelse ska utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före mötets avhållande. Eventuella motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 1 augusti för att upptagas till behandling på årsmötet. Extra årsmöte kan avhållas då styrelsen finner så påkallat. På skriftlig framställan av minst 1/3-del av Stockholms-Kråkbowlings klubbar är Styrelsen skyldig att inom 14 dagar kalla till extra årsmöte. Kallelse ska utfärdas minst 7 dagar före extra årsmötets avhållande.

§ 9. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötets behöriga utlysning, och justering av röstängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två (2) justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. Justeringsmännen ska i förekommande fall fungera som rösträknare. 6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse för samma tid. 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 9. Ärenden, som av styrelsen-eller förbundet hänskjutits till årsmötet. 10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 11. Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av styrelse: a) Ordförande för ett år. b)Tre (3) ledamöter för två (2) år. c)Eventuella fyllnadsval. 13. Val av en (1) suppleant för ett (1) år. 14. Val av en (1) revisor för ett (1) år. 15. Val av en(1) revisorsuppleant för ett (1) år. 16. Val av valkommitte (2 ledamöter, varav en ordförande), som skall fungera till näst-kommande årsmötet. 17. Årsmötets avslutning . Styrelse§ 10. Styrelsen som väljes av årsmötet består av: -Ordförande för ett (1) år, -sex (6) ledamöter för två (2) år (med hälften = tre (3) st för varje år) -två (2) suppleanter för ett (1) år, Styrelsen utser inom sig - vice ordförande, - sekreterare och vice sekreterare, -kassaförvaltare och vice kassaförvaltare - klubbmästare. Styrelsen är beslutsmässig då Styrelse

§ 10. Styrelsen som väljes av årsmötet består av:
-Ordförande för ett (1) år,
-sex (6) ledamöter för två (2) år (med hälften = tre (3) st för varje år)
-två (2) suppleanter för ett (1) år,

Styrelsen utser inom sig
- vice ordförande,
- sekreterare och vice sekreterare,
-kassaförvaltare och vice kassaförvaltare
- klubbmästare.

Styrelsen är beslutsmässig då minst (5) ledamöter äro närvarande vid sammanträde. För skötande av löpande ärenden kan styrelsen utse ett verkställande utskott bestående av tre (3) ordinarie ledamöter.

§ 11. Vid behov kan styrelsen kalla enskild person att vara adjungerad ledamot. Denne har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Bowlinghallarnas ombud äga rätt närvara vid styrelsens sammanträden, och därvid yttra sig samt få sin mening antecknad till protokollet.§ 12. Det åligger styrelsen: att förbereda ärende till årsmötet att verkställa årsmötets beslut att ansvara för Stockholms-Kråkbowlings medel att föra Stockholms-Kråkbowlings räkenskaper och inventarieförteckning att föra förteckning över Stockholms-Kråkbowlings klubbar att föra protokoll vid styrelsens sammanträden att utse en (1) ledamot till kontaktperson mot Stockholms-Kråkbowlings valkommitte att upprätta årsberättelse över Stockholms-Kråkbowlings verksamhet att anordna i § 2 omnämnda tävlingar att övervaka gällande stadgar och bestämmelser att avgöra tvister, ävensom diskvalificera eller på annat sätt bestraffa felande klubb eller enskild spelare

§ 13. Styrelsen sammanträder minst åtta (8) gånger per verksamhetsår.

§ 14. För att ärende ska upptagas till prövning av styrelsen ska det skriftligen ha anmälts senast 14 dagar före styrelsesammanträde.Revision

§ 15. Stockholms-Kråkbowlings räkenskaper och verksamhet granskas av en (1) revisor valda av ordinarie årsmöte. Räkenskaperna skall vara avslutade senast 8 dagar efter räkenskapsårets slut, då de jämte originalprotokollen ska lämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna äga rätt deltaga i styrelsens sammanträden. Särskilda Bestämmelser § 16. Beslut angående ändring av dessa stadgar ska fattas på ordinarie årsmöte med 2/3 röstmajoritet och därefter godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande. § 17. Nedläggande av Stockholms-Kråkbowlings verksamhet kan endast ske efter godkännande av årsmöte och därpå följande extra möte. Stockholms-Kråkbowling tillgångar ska i sådana fall fördelas mellande Bowlinghallar där Stockholms-Kråkbowling bedriver verksamhet vid det aktuella tillfället.
 
 
Copyright © 2020 - Stockholms Kråkbowling